Let op! Verzenden alleen mogelijk in Nederland!

Privacy policy

Libbey EMEA, gevestigd aan Lingedijk 8, 4142 LD Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Libbey EMEA – www.libbey.eu
Lingedijk 8, 4142 LD Leerdam
0345 671 611

Persoonsgegevens die wij verwerken
Libbey EMEA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 - Voor- en achternaam
 - Adresgegevens
 - Telefoonnummer
 - E-mailadres
 - IP-adres
 - Locatiegegevens
 - Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Je kunt je persoonlijke data ook hier opvragen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via emea.service@libbey.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Libbey EMEA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 - Het afhandelen van jouw betaling
 - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 - Om goederen en diensten bij je af te leveren
 - Libbey EMEA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 - Libbey EMEA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Libbey EMEA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Libbey EMEA zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Libbey EMEA verkoopt, verhuurt of deelt op andere wijze jouw gegevens niet met derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Libbey EMEA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Libbey EMEA maakt gebruik van “cookies”.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Libbey EMEA maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op deze website niet correct functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Daarnaast kun je ook achteraf alle informatie die eerder is opgeslagen bijvoorbeeld door middel van cookies via de instellingen van je browser verwijderen.

Let op! Wanneer je het gebruik van cookies uitschakelt via je browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze website niet of niet optimaal functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Libbey EMEA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar emea.service@libbey.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wanneer je dit verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

Libbey EMEA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Libbey EMEA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en o.a. ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks onze inspanningen kan echter nooit een absolute garantie van bescherming tegen veiligheidsrisico’s worden gegeven. 

Elk klaarblijkelijk of daadwerkelijk misbruik van gegevens zal aan de bevoegde rechtshandhaving instanties worden gemeld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via emea.service@libbey.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2021. Libbey EMEA heeft het recht om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen van de privacyverklaring zullen we op onze website publiceren. We adviseren je de privacyverklaring op frequente basis te lezen.